Sources to history of the dux family Sanguszko: facts versus legends.

I. Yu. Papa

Abstract


The issue of origin and early genealogy of the dux family Sanguszko is still open to discussion. But not all the sources, related to this problem were published and introduced into scientific circulation. Most of the documents from the family archives are collected in Krakow. Among original documents there are many scholarly “attempts” to clarify this issue, which began to emerge since the sixteenth century on the initiative of the family members. This article is devoted to the analysis of these archival materials, allocation of their features and examination of their value for the solution of many controversial questions in the above mentioned discussion on origin of the noble family.

 


Keywords


Dux Sanguszko; Gediminids; manuscripts; genealogical tables and documents

References


Викторовский П. Т. Князья Сангушки. Западно-русские дворянские фамилии отпавшие от православия в конце 16 и в 17 вв. // Труды Киевской духовной академии. Киев, 1910. № 3. С. 339 – 392.

Вихованець В. Гербова загадка кн. Сангушка // Науково-інформаційний зб. ЛДІКЗ «Старий Луцьк» / мат. наук. конф. «Любартівські читання» (25-26 березня 2010 р., присвяченої 25-річчю заповідника). Вип VI. Луцьк; Терен, 2010. С. 77-110.

Вихованець В. Князі Сангушки: «rodv. wyelkiego. knize. lithewskiĕ. Olgierdowa». Режим доступа: http://volodymyrmuseum.com/publications/32-publications/naukovi-statti/57-knyazi-sanhushky-rodv-wyelkiego-knize-lithewski-olgierdowa-vstup-mynuvshyni-dynastii-sanhushkiv-prysviatylo-uvahu-bahato-heraldystiv-istorykiv-suchasnykiv-kotri-neridko-buly-blyzkymy-do-kniazivskoi-familii-sered-nykh-k-nesetskyi-a-bonetskyi-h-k-stadnitsk (проверено 30.01.2013).

Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква, 2006. 784 с.

Голубев С. Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры кон. 15 – нач. 16 вв. // Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. Киев, 1892. Т. 6. Приложение. 102 c.

Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1993. Т. 4. 535 с.

Девятисотлетие Православия на Волыни. 992-1892 г. Житомир, 1892. Ч. І. 637 c.

Иванов П. Несколько слов по поводу сочинения А. Лонгинова «Князь Федор-Любарт Ольгердович» // Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. Киев, 1894. Т.8. С. 23-35.

Ковальський М. Документи родинного архіву Сангушків Краківського державного воєводського архіву як джерела соціально-економічної історії України // Архіви України. Київ, 1983. № 3. С. 60-63.

Крип’якевич І. Середньовічні монастирі в Галичині // Записки Чину св. Василія Великого. Жовква, 1926. Т. 2. С. 70-103.

Лонгинов A. Князь Федор-Любарт Ольгердович и родственные связи русских князей с угорским домом. Вильна, 1893. 37 с.

Люба-Радзиминский С. В. Несколько словъ по поводу статьи А. В. Лонгинова: «Князь Любартъ Феодоръ Ольгердовичъ и его потомки, князья Сангушки». Крестовоздвиженск, 1893. 3 с.

Мицько І. Монастирські пом’яники про походження ктитора Унівського монастиря князя Федора Любартовича // Лавра. Львів, 1998. № 2. С. 51-53.

Однороженко О. Князівська геральдика Волині середини XIV-XVIII ст. Харків, 2008. 180 с.

Полное собрание русских летописей. СПб., 1856. Т. 7. Воскресенская летопись. 598 c.

Папа І. «Жидачівські грамоти» Федора Любартовича: проблема автентичності // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2012. Вип. 6. С. 291-314.

Субботник или помяник Супральского монастиря // Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1870. Т. 9. С. 454-459.

Черкаська Н. Джерела Центрального Державного Історичного архіву України в Києві до історії роду князів Сангушко // Український археографічний щорічник. Київ; Нью-Йорк, 2004. Т. 11/12. С. 7-21.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). Київ, 1993. 472 с.

Archiwum Państwowe w Krakowie, I Oddział na Wawelu. Zespoł № 637 (Archiwum Sanguszków). ASang teka XXXI/2 (1), ASang teka XXXI/45 (259), ASang rkps 297, AGumnSang. Perg. № 72, ASang teka XLIV/38 (580); ASang teka XXXIX/51, ASang teka XLIV/38 (580), ASang. rkps. № 558.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Zesp. 389/0. Sygn. 6. Archivum M. Marczaka. Vol. X. Acta Historica Autentica res gestas Poloniae, aliarumque nationum variis temporibus illustrantia, MCMXXXIII. Genealogia Sanguszków spisana przez księcia Symeona Samuela Lubartowicza Sanguszkę. XVII w. Oryg., j.pol. S. 7–14. Pergamin. K.4.

Muzeum Narodowe w Kpakowie. Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie. Perg № 1275, Perg. № 389, Perg. № 454. T. VI/23, Rkps. 1352 IV, Sygn. 1740 II.

Antoniewicz M. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. Warszawa, 2011. 423 s.

Archivum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. Lwów: wydane nakładem właściciela, pod kierownictwem Z. L. Radzimińskiego przy współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka, Lwów, 1886-1910. T. 1. 204 s.; 1888. T. 2. 385 s.; 1890. T. 3. 556 s.; 1890. T. 4. 647 s.; 1897. T. 5. 565 s.; 1910. T. 6. 305 s.; 1910. T. 7. 432 s.

Вańburski K. Początki rodu książąt Sanguszków herbu Pogoń Litewska // Wokół Sanguszków: dzieje, sztuka, kultura : materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 29-30 czerwiec 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Tarnów, 2007. S. 29-31.

[Bielski M.] Kronika Polska Marcina Bielskiego nowo przez Joahima Bielskiego, syna jego, wydana. Kraków, 1597. 804 s.

Boniecki A. Herbarz polski. Czesć I. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 3: Chmielewscy-Czetowscy. Warszawa, 1900. 388 s.

Boniecki A. Poczet rodów w Wielkim ksiæstwie Litewskim w XV i XVI wieku. Warszawa, 1887. 425 s.

[Danilowicz J.] Skarbec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów słuzającię. Wilno, 1862. T. 2. 598 s.

Długosz J. Sanguszko Roman Damian // Polski słownik biograficzny Wrocław;Waszawa;Kraków, 1993. T. 34/4. Zeszyt 143. S. 507-509.

Dworzaczek W. Genealogia. Warsawa, 1959. 182 s.

Ех сollectione Dzikoviana. Zbiory hrabiów Tarnowskich z Dzikowa. Katalog wystawy opracował J. Paulinek. Biblioteka Narodowa 17 sierpnia – 12 października 2008. Warszawa, 2008. 151 s.

Filipczyk W. Archiwalia sanguszkowskie w zasobach Archiwum Państwowego w Krakowie. Historia i stan obecny // Wokół Sanguszków: dzieje, sztuka, kultura : materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 29-30 czerwiec 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Tarnów, 2007. S. 15-27.

Gorczak B. Katalog pergaminów, znajdujących się w archiwum xx.Sanguszków w Sławucie: 1284 – 1898. Sławuta, 1912. 184 s.

Gorczak B. Katalog rękopisów archiwum X. X. Sanguszków w Sławucie. Slawuta, 1902. 488 s.

Gorczak B. Rodowód xiążat Olgerdowiczów Sanguszków. Na podstawie materyałów archiwalnych z uwzględnieniem najnowszych opracowań ułożył Bronisław Gorczak, konserwator famil. XX. SANGUSZKÓW archiwum. Sławuta, 1899. Tablica genealogiczna. 1 s.

Górzyński S. Arystokracja polska w Galicji: studium heraldyczno-genealogiczne. Warszawa, 2009. 434 s.

Gwagnin A. Kronika Sarmacyey Europeyskiej. Krakow, 1611. Ks. III. 43 s.

Hore Dive Virginis Mariae secundum verum usum Romanum. Paris: Thielman Kerver, 17 XII 1504. 80. Ex. Perg.

Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia = Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła wszystkie. T. 4, Dziejów Polski ksiąg dwa-naście. T. 3. Lib. X. Cracoviae, 1868. 561 s.

Jurkiewicz J. Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów w świetle historiografii. Czas powstania i tendencje polityczne // Europa Środkowo-Wschodnia, historia a społeczeństwo. Zielona Góra, 2005. S. 335-350.

Kojałowicz-Wijuk W. “Nomenclator”... [dalszy ciąg] // Неrold Polski. Kraków, 1906. S. 286-320.

Kojalowicz-Wijuk W. Herbarz Rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany COMPENDIUM O Klejnotach albo Herbach ktorych Familie Stanu Rycerskiego W Prowincyach Wielkiego Xiestwa Litweskiego Zazywaja // Неrold Polski.Kraków, 1897. 527 s.

Kojałowicz-Wijuk W. Herbarz szlachty Wielkiego Xiestwa Litweskiego zwany «Nomenclator» // Неrold Polski. Kraków, 1905. 208 s.

Kozicki Z. D. Jeszcze raz w sprawie rodowodu xx. Sanguszków // Z różnego Pola. Kraków, 1902. S. 39-55.

Kozicki Z. D. W sprawie rodowodu xx. Sanguszków // Sprawa początków rodu Sanguszków. Lwów, 1901. S. 57-126.

Księcia Eustachego Sanguszki Pamiętnik 1786–1815. / Wyd. J. Szujski. Krakow, 1876. 187 s.

Marszalska J. Biblioteka i archiwum Sanguszków. Zarys dziejów. Tarnów, 2000. 204 s.

Nagielski M. Sanguszko Samuel Szymon (Symeon, Semen), kniaź z linii kowelskiej († 1638) // Polski słownik biograficzny. T. 34. S. 510-513.

Niesiecki K. Korona polska przy złotej wolności starożytnymi rycerstwa polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego klejnotami… ozdobiona. T. 4. Lwów, 1743. 820 s.

Okolski S. Orbis Polonus in quo antiqua Sarmaturum gentilitia et arma delucidantur. Cracowiae, 1645. Т. 3. 681 p.

Paprocki B. Gniazdo cnoty: zkąd herby rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego y inszych Państw do tego Krolestwa nalezacych Książąt y Panow poczatek swoy maią. Kraków, 1578. 472 s.

Polaczkówna H. Uwagi o porządkowaniu prywatnych archiwów familijnych // Archeion. Warszawa, 1938–1939. № 16. S. 1-20.

[Radzimiński Z. L.] Monografia xx. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta Fedora Olgierdowicza x. Ratneńskiego. Lwów, 1906. Т. 1. 567 s.; Lwów, 1910. T.2. 489 s.; Lwów, 1913. T. 3. [opracował B. Gorczak]. 512 s.

Radzimiński Z. L. Odpowiedz ks. D. Kozickiemu w sprawie Rodowodu xx. Sanguszków. Lwów, 1901. 28 s.

Radzimiński Z. L. W sprawie Rodowodu xx. Sanguszków. Lwów, 1902. 8 s.

Radzimiński Z. L. Wstępne słowo do monografii ks.Fedora Olgierdowicza Ratnenskiego i jego potomków // Sprawa początków rodu Sanguszków. Lwów, 1901. S. 1-31.

Rogulski J. Treści propagandowe herbu złożonego księcia Szymona Samuela Sanguszki z 1626 roku) // Insignia et splendor. Heraldyka w służbie rodów szlacheckich i instytucji Kościoła. Kraków, 2011. S. 9-84.

Semkowicz W. Łosk i wygaśnięcie Korybutowiczów // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Krarów, 1926. № 7. S. 197-209.

Sołtys A. Archiwalia sanguszkowskie w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie // Wokół Sanguszków: dzieje, sztuka, kultura: materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 29-30 czerwiec 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Tarnów, 2007. S. 9-14.

Stadnicki K. Synowie Gedymina. Т. ІІ. Lubart xiąże Wołyński. Lwów, 1853. 297 s.

Susza J. Phoenix redivivus, albo obraz starożytny chełmskiej Panny y Matki Przenayświętszey sławą cudownych swoich dzieł ożyły. Zamość, 1684. 78 s.

Syta K. Archiwum kniazia Andrzeja Hrehorowicza Sanguszka kowelskiego z końca XVI wieku // Archiwa-Kancelarie-Zbiory. Toruń, 2005. T.1. S. 29-44.

Syta K. Dzieje archiwów książat Sanguszków // Miscellanea Historico-Archiwistica. Warszawa, 2000. T. XI. S. 105-108.

Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań;Wrocław, 1999. 319 s.

Wdowiszewski Z. Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce. Kraków, 2005. 335 s.

Wolff J. Ród Gedimina. Dodatki i poprawki do dziel gr. K.Stadnickiego: "Synowie Gedymina", "Olgierd i Kiejstut" i "Bracia Wladyslawa Jagietly". Krakow, 1886. 173 s.

Wolff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca czternastego wieku. Kraków, 1895. 698 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.