Hungary and the Russian lands during the reign of Bela III and Yaroslav Osmomysl

M. K. Yurasov

Abstract


The first 15 years of the reign of Bela III (1172-1196) was filled with the struggle of the king with his brother Geza, who were supported by their mother Evfrosinia Mstislavna, and after the death of the Byzantine Emperor Manuel I Komnenos (1180) –a new phase of the Hungarian expansion in the Balkans. Someone from Rurikovichi, most likely, the prince of Halych Yaroslav Osmomysl, have been providing military assistance to the Hungarian king in his fight with the Austrian Duke Henry, who gave refuge gaze. Yaroslav Vladimirovich in the fight against Halych boyars did not attract Hungarian help. In the present time, appears the first mention of the Russian in the Hungarian Royal diplomas.

Keywords


Bela III, Yaroslav Osmomysl, hungary-halych relations, Russians in the Hungary in the middle age.

References


Донской Д. В. Рюриковичи. Исторический словарь. М., 2008. 864 с.

Кришто Д. Русские в Венгрии в эпоху династии Арпадов // Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние века и Новое время (Памяти В. П. Шушарина) / Центрально-европейские исследования. Вып. 3. М., 2004. С. 41-53.

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. 474 с.

Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Изд. 2-е. Ужгород, 2006.

Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись [Репр.]. М., 1998.

Седов В. В. Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002.

Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне. Очерки истории чешско-русских отношений (Х–XVIII вв.). Т. I. V Praze, 1935.

Юрасов М. К. Подкарпатская Русь – одна из колыбелей христианства у восточных славян. Очерки ранней истории русинов. Saarbrücken, 2013.

Arnoldi «Chronica Sclavorum» / Ed. G. H. Pertz // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. T. XXI. Hannoverae, 1861. P. 115-250.

Bláhová Marie, Frolik Jan, Provantová Naďa. Velké dějiny zemi koruny české. Sv. I. Do roku 1197. Praha, 1999.

Borsa I. III. Béla 1177. évi könyvalakú privilegiuma az aradi kaptalan számára // Leveltari Közlemények. XXIII (1945). 205-218. l.

Gombos, Ferenc Albin. Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi 800 ad annum 1301. T. II. Budapestini, 1937.

III. Béla emlékezete. A szöveganyagot válogatotta, fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kristó Gy. és Makk F. Bp., 1981. 214 l.

Kleindel Walter. Österreich. Daten zur Geschichte und Kultur. Wien, 1978.

Kristó Gy., Makk F., Szegfű L. Adatok «korai» helyneveink ismeretéhez // Acta Unibversitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica. T. XLIV. Szeged, 1973.

Chronica collecta a Magno presbytero / Ed. W. Wattenbach // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Hannoverae, 1861. T. XVII. P. 476-523.

Makk F. A tizenkettedik század története. Bp., 2000.

Мagyar történet tíz kötetben. I. k. Előzmények és a magyar történet 1242-ig. Főszerk. Gy. Székely. 2. kiad. Budapest, 1987.

Мagyarország történeti kronológiája. I. A kezdetektől 1526-ig. 3. kiad. Főszerk. K. Benda. Budapest, 1986.

Novotný Václav. České dějiny. I. 2. Praha, 1912.

Pauler Gy. A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I. k. Budapest, 1899.

Simonis de Keza Gesta Hungarorum / Ed. A. Domanovszky // Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum / Edendo operi praefuit E. Szentpétery. Vol. I. Budapestini, 1937. P. 129-194.

Soloviev A. Der Begriff «Russland» im Mittelalter // Studien zur älteren Geschichte Osteuropas. Teil I. Graz; Köln. 1956. S. 149-168.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.